REGULAMIN KLUBU LA FEMME


Organizatorem programu "LA FEMME KLUB", zwanego dalej "Klubem" lub "Klubem LA FEMME" jest LF Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 26, 81-376 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456489, REGON 221855934, NIP 586-228-18-73 zwana dalej Organizatorem.

Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sklepów La Femme mających swoją siedzibę w Polsce. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Za osobę pełnoletnią rozumie się osobę, która w chwili uzyskania członkostwa w Klubie skończyła 18 rok życia.

Warunkiem członkostwa w Klubie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego przekazanie sprzedawcy sklepu La Femme albo wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dostępnego na stronie www.lafemme.pl. Osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Klubie i w sposób prawidłowy wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma kartę Klubu La Femme. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą wydania karty Klubu La Femme i zawarte jest na czas nieokreślony lub do momentu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Organizator może w każdym czasie wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania kart Klubu La Femme poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.lafemme.pl.

Wypowiedzenie dokonane przez członka Klubu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat w związku z wydaniem karty i nastąpić może w formie pisemnej, poprzez jego przesłanie na adres LF Cosmetics Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 26, 81-376 Gdynia z dopiskiem „La Femme Klub”, złożenie w dowolnym salonie La Femme w Polsce, bądź też przesłanie wypowiedzenia na adres email dok@lf.pl.

Podanie imienia i nazwiska, polskiego numeru telefonu komórkowego oraz w przypadku rejestracji poprzez formularz internetowy adresu e-mail jest warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie La Femme. Wymóg podania polskiego numeru telefonu komórkowego oznacza również niemożność jego zmiany na numer zagranicznego operatora komórkowego. Warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie La Femme jest również okazanie karty pracownikowi sklepu La Femme bezpośrednio przed skorzystaniem z określonego przywileju.

Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy, Klient wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółkę LF Cosmetics Sp. z o.o., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez członków Klubu jest Organizator.

Przystępując do Klubu, uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od LF Cosmetics Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdyni.

Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany mogą obejmować w szczególności modyfikację, rozszerzenie lub ograniczenie uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywać od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.lafemme.pl.