Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: „www.lafemme.pl” (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz Administratorem danych zbieranych od użytkowników Sklepu (w tym Kupujących) podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie (dalej: „Użytkowników) jest spółka Lf Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzeniowskiego 26, 81-376 Gdynia; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000456489; NIP: 5862281873; REGON: 221855934; o kapitale zakładowym wynoszącym: 5.000,00 zł; zwana dalej „Właścicielem” lub „Administratorem”.
 2. Właściciel zapewnia, że:
  1. przestrzega obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
  2. podejmuje działania mające na celu ochronę danych osób odwiedzających Sklep od strony technicznej, w szczególności dane przechowywane są na prawidłowo zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, a Właściciel dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywany w tym procesie sprzęt spełniał wszelkie aktualne wymogi stawiane urządzeniom służącym do przechowywania danych;
  3. nie udostępnia, nie sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób nie przekazuje danych osób odwiedzających Sklep podmiotom nieuprawnionym, natomiast w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń ze strony podmiotów trzecich dokłada wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie i zapobieganie przekazania danych podmiotom nieuprawnionym.
 3. Korzystanie z usług Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.
 4. Celem gromadzenia danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 5. Wszelkie zwroty występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://lafemme.pl.

II. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (przekazanych np. w trakcie rejestracji w Sklepie lub przy składaniu poszczególnego Zamówienia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika następuje w przypadku rejestracji odwiedzającego Serwis, zmiany dotychczasowych danych Użytkownika, złożenia Zamówienia.
 4. Dane osobowe podane podczas rejestracji mogą być zmienione poprzez edycję danych w ramach konta. Każdy Użytkownik może również dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając Administratorowi odpowiednie żądanie na adres e-mail: dok@lf.pl.

III. Zasady wysyłania informacji do Użytkowników

 1. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom wiadomości służących obsłudze Sklepu. Do zakresu wysyłanych wiadomości zalicza się w szczególności informacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz informacje techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Administrator jest uprawniony do wysyłania temu Użytkownikowi informacji handlowych. Informacje handlowe obejmować mogą informacje związane z prowadzoną przez Administratora lub podmiotami współpracującymi z Administratorem działalnością komercyjną. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowej wymaga wyrażenia zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do przetwarzania w celach marketingowych produktów oraz usług własnych Administratora danych Użytkowników, w tym w szczególności podanego adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu (sprzeciw) poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail: dok@lf.pl.
 4. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Użytkownik jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu (sprzeciw) poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail: dok@lf.pl.


IV. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

V. Dane kontaktowe

 1. Każdy Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Administratorem, przy wykorzystaniu adresu e-mail: dok@lf.pl lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję z Użytkownikami w celu poprawienia jakości funkcjonowania Sklepu, zapewnienia funkcjonowania procedur reklamacyjnych oraz w celach statystycznych, a także w celu jak najlepszej i jak najszybszej reakcji na zapytania Użytkowników.
 3. Jednocześnie Administrator zapewnia, że adresy oraz dane gromadzone w ramach komunikacji z Użytkownikami opisanej w ust. 1 powyżej nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikami w celu innym, niż realizacja i obsługa danego zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko zgodnie z wolą Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w szczególności z następujących powodów:
  1. zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Właściciela lub Użytkownika,
  2. rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej;
  3. zmiana danych Właściciela Sklepu.
 2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu najpóźniej wraz z datą wejścia w życie nowego brzmienia Polityki Prywatności, a wszelkie istotne dla Użytkownika zmiany Polityki Prywatności zostaną wyróżnione tak, aby Użytkownik był o nich poinformowany.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez odwiedzającego Sklep zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są zgody udzielone przez Użytkowników. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 09.04.2018r.